ALKAPET - Chovatelské potřeby (https://www.alkapet.cz/)

Obchodní podmínky

obchodní společnosti ALKAPET s.r.o.

se sídlem Výhon 127, 74731, Velké Hoštice

identifikační číslo: 28592182

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33463

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.alkapet .cz

  1. Úvodní ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ALKAPET s.r.o.,sídlem Výhon 127, 74731, Velké Hoštice, identifikační číslo: 28592182, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33463 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.alkapet.cz.
   2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti neborámci svého samostatného výkonu povolání.
   3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouvaobchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  2. Uživatelský účet
   1. Na základě registrace kupujícího provedené na internetové adrese www.alkapet.cz může kupující přistupovatsvého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo.
   2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zbožíkupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujícípovinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
   4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
   5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  3. Uzavření kupní smlouvy
   1. Veškerá prezentace zboží umístěnáwebové stránce www.alkapet.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daněpřidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány webové stránce www.alkapet.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   3. Webová stránka www.alkapet.cz obsahuje také informacenákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce www.alkapet.cz(postup je popsánsekci „jak nakupovat“).
   5. Objednávkový formulář obsahuje údaje o objednávaném zboží, osobní údaje kupujícího, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojenýchdodáním zboží.
   6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, kteréobjednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
   7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenouobjednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
   8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
   9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), ježprodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
   10. případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, bude kupujícímu nabídnuta jiná varianta objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
   11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálkusouvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  4. Cena zboží a platební podmínky
   1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu:
    1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Výhon 127, 74731, Velké Hoštice,
    2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícímobjednávce,
   2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
   4. Případné slevy ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   5. Je-li to obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Tento doklad předá prodávající kupujícímu při platbě v hotovosti v provozovně prodávajícího, nebo bude součástí dodávky zboží při platbě na dobírku.
   6. Prodávající je plátcem daněpřidané hodnoty.
  5. Odstoupení od kupní smlouvy
   1. Kupující bere na vědomí, žeustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   2. Kupující másouladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
   3. Pro odstoupeníkupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
   4. případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   5. případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   6. Nárokúhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

    Formulář ke stažení - Odstoupení od kupní smlouvy
  6. Přeprava a dodání zboží
   1. případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícímobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
   3. případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zbožív případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   5. Přepravu zajišťuje prodávající ve spolupráci se společností General Parcel, nebo vlastními vozy na území celé ČR.
   6. objednávkám v hodnotě do 1.000Kč připočte prodávající dopravné ve výši 125Kč. U objednávek nad 1.000Kč neúčtuje prodávající žádné další poplatky. Uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.
  7. Osobní odběr
   1. Pokud si kupující zvolí při objednávání zboží „osobní odběr“, bude mu zboží, po zaplaceníhotovosti, vydáno v provozovně prodávajícího na adrese: Výhon 127, 74731, Velké Hoštice. A to v pracovní dny: Pondělí-čtvrtek 7-16hod, pátek 7-14hod.
   2. V případě osobního odběru neúčtuje prodávající žádné další poplatky.
  8. Práva z vadného plnění
   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   3. Ustanovení uvedená v čl. VIII.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
   5. Další práva a povinnosti stran související z odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  9. Ochrana osobních údajů
   1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
   3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace právpovinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
   4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedenéwebového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
   5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
   6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracováványelektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
   7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, žse jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
   8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. IX.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesnéohledem na účel jejich zpracování, může:
    1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
   9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
   1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
   2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  11. Doručování
   1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-likupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
   2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
   3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenouuživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
  12. Závěrečná ustanovení
   1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, žvztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy čobchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
   3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícímelektronické podobě a není přístupná.
   4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
   5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Výhon 127, 74731, Velké Hoštice, adresa elektronické pošty info@alkapet.cz, telefon764 635.
 
Ve Velkých Hošticích dne 1.1.2015